Lang Hong Gold Online ห้างขายทองเล่งหงษ์ เยาวราช

เปิดบัญชี

 1. การเปิดบัญชีซื้อ/ขาย
  เอกสารประกอบการขอสมัครเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • กรณีเป็นนิติบุคคลหรือร้านทอง
   หลักฐานการได้รับอนุญาตประกอบกิจการร้านทอง (หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20)
 2.  การวางหลักประกัน
  • บุคคลธรรมดา
  • วางเงินหลักประกัน 10%ของมูลค่าการซื้อขายทองคำ ณ ราคาปัจจุบัน (ขั้นต่ำ10,000บาท)
   • *อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัท*
  • ลูกค้าสามารถวางเงินหลักประกันโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท หรือ ทองคำตามมาตรฐานสากล (LBMA) โดย   วิธีการ ดังนี้
   • ติดต่อโดยตรงที่ทำการบริษัท
   • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดูเลขบัญชี คลิกที่นี่
 3.  การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
  • การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ผ่านระบบโทรศัพท์
   • ลูกค้าสามารถโทรส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย กับเจ้าหน้าที่การตลาดได้ที่เบอร์ 02-223-2670
   • ลูกค้าทำการยืนยันคำสั่ง ซื้อ/ขาย โดยการแจ้งชื่อและรหัสบัญชี
   • เจ้าหน้าที่การตลาดบันทึกคำสั่งซื้อ/ขาย แจ้งยอดคำสั่งซื้อ/ขาย
   • ลูกค้าทำการเคลียร์ธุรกรรมภายในวันที่ T+2นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
   • *การซื้อ/ขายผ่านระบบโทรศัพท์ มีการบันทึกการสนทนาทุกครั้ง*
  • การส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านระบบ Online
   • ลูกค้าทำการ Login บน PC, Tablet ผ่านหน้า http://www.langhongonline.com
   • ลูกค้าทำการ Login บนมือถือ ผ่านหน้า LHC Online Application
   • ลูกค้าทำการเคลียร์ธุรกรรมภายในวันที่ T+2 นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
 4.  เวลาทำการซื้อ/ขาย
  • การซื้อ/ขาย Real Time ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-24.00 น.
 5. การชำระราคา
  • หลังจากที่ลูกค้าทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านระบบโทรศัพท์ หรือระบบOnline เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้
   • แคชเชียร์เช็ค
   • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร /ATM / Internet ดาวน์โหลดเลขบัญชี คลิกที่นี่
   • Direct Debit
  • กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาและหรือส่งมอบทองคำ จะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7% ต่อปี
 6. การรับทองคำ
  • แจ้งความประสงค์ในการรับทองคำแท่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการภายในเวลา 16.00 น.
  • กรณีสมาชิกไม่ได้มารับทองคำด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกที่มีการ ลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงนำสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่มีการลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
  • หากต้องการฝากทองสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทบริษัทจะทำใบรับฝากทองคำให้ผู้ลงทุน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง
 7. การส่งมอบทองคำ
  • ส่งมอบทอง ณ ที่ทำการของบริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด
   330 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100