เรื่อง การกำหนดวิธีการและขั้นตอนการตั้งราคา Gold Spot ของลูกค้า

LHC_2559_05